Klauzula informacyjna dla osób przekazujących swoje dane osobowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mateusz Łokietko


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazuje się:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mateusz Łokietko z siedzibą w Oleśnicy(56-400), ul. Krzywoustego 2B/9.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy z Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mateusz Łokietko z siedzibą w Oleśnicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być w zależności od charakteru działań lub przedmiotu umowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mateusz Łokietko z siedzibą w Oleśnicy(56-400), ul. Krzywoustego 2B/9, podmiot zewnętrzny świadczący usługi zewnętrzne, hostingodawca, banki, ubezpieczyciel,
  4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mateusz Łokietko u nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego. Dane te mogą być jednak przekazane jeśli będzie wymagać tego charakter działań lub przedmiot umowy,
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż to potrzebne, w tym nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania umowy, a dla celów rachunkowych przez okres 5 kolejnych lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy Rozporządzenia,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań na Pani/Pana rzecz przed zawarciem umowy, bądź uniemożliwi wykonanie zawartej umowy,
  9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.